Договор

Administrator » 21 окт 2014, 14:51

ДОГОВІР №__________

про надання ветеринарних послугм. Київ “____” ________________201__ року

___________________________________________________________________________________, який є власником тварини, визначеної у тексті цього Договору та додатках до нього (надалі іменується “Замовник”) з одного боку, та _____________________________________________________, зареєстрований відповідно до законодавства України, (надалі іменується “Виконавець”), який здійснює ветеринарну практику на підставі ліцензії №__________________________, виданої Управлінням ветеринарної медицини в місті Києві “____” ______________ 201___року, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”), керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, уклали цей Договір про надання ветеринарних послуг (надалі іменується “Договір”) про викладене нижче:

Розділ 1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом дії цього Договору за завданням Замовника надавати йому за плату послуги пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин, утриманням тварин, консультуванням з питань ветеринарної медицини, та супутні послуги (надалі іменуються “ветеринарні послуги”), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги.

1.2. Після надання комплексу послуг щодо яких звертався Замовник, Сторони підписують реєстраційний лист, який з моменту підписання Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.

1.3. У випадку надання передбачених цим договором послуг щодо декількох тварин, на кожну з них повинен бути заведений окремий реєстраційний лист.

1.4. Замовник зобов’язаний до передачі тварини повідомити Виконавцеві повну та достовірну інформацію про те, чи здійснювалось лікування тварини раніше, ким, за допомогою яких препаратів та процедур. Замовник несе повну відповідальність за несприятливі наслідки, які можуть настати в результаті неповідомлення ним повної та достовірної інформації.

1.5. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця, вартість їх визначається на підставі діючого прейскуранту Виконавця.

1.6. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому Виконавець зобов’язаний надати послуги у розумний строк, необхідний для проведення діагностики або лікування тварини або надання інших послуг.

Розділ 2. Права та обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Надавати ветеринарні послуги, якість яких відповідає вимогам нормативно-правових документів та вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.

2.1.2. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини, яка належить Замовнику, узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

2.1.3. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги негайно повідомити про це Замовника.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримувати від Замовника правдиву інформацію, необхідну для надання ветеринарних послуг за цим Договором.

2.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.2.3. Отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої з вини Замовника.

2.2.4. У випадках, передбачених цим Договором, розпорядитися твариною, від якої Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав у передбачений строк.

2.2.5. Покласти надання всіх або частини ветеринарних послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат.

2.2.6. Виконавець має право на будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку розірвати цей договір та відмовити у наданні послуг:

2.2.6.1. У випадку порушення Замовником передбачуваного цим Договором обов’язку поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця (не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів неповаги).

2.2.6.2. У випадку, якщо клієнт порушує лікувальний план та не виконує рекомендації лікаря.

При цьому Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані послуги на момент розірвання договору.

Розділ 3. Права та обов’язки Замовника

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Прийняти від Виконавця результати надання послуг і оплатити їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

3.1.2. Передати тварину за наявності реєстраційного посвідчення та ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів, якщо це вимагається Правилами утримання у м. Києві тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями, затвердженими Розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

3.1.3. Забезпечувати Виконавця правдивою та актуальною інформацією, необхідною для надання послуг.

3.1.4. Забрати тварину з ветеринарної клініки Виконавця у строк, передбачений цим Договором та додатками до нього.

3.1.5. За будь-яких обставин, незалежно від перебування у стресовій ситуації, поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця, не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів неповаги.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог, що звичайно ставляться до послуг такого роду.

3.2.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, хід та можливі наслідки лікування тварини, яка належить Замовникові.

3.2.3. Відмовитись від тварини, оплативши при цьому всі платежі, належні Виконавцю за цим Договором.

3.2.4. Отримувати відшкодування шкоди, нанесеної Замовникові з вини Виконавця у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Розділ 4. Оплата послуг та порядок розрахунків

4.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю готівкою суму, згідно прайс-листа.

4.2. Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити надані послуги протягом трьох календарних днів з моменту їх надання, але не пізніше моменту повернення йому тварини, якщо інше не передбачене цим Договором.

4.3. Якщо Замовник не має можливості оплатити послуги Виконавця у момент передачі йому тварини, Виконавець має право:

4.3.1. не передавати тварину Замовникові до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється за рахунок Замовника.

4.3.2. передати тварину Замовнику, за умови надання Замовником письмового зобов’язання (розписки) про оплату послуг.

Розділ 5. Відносини Сторін у випадку загибелі тварини

5.1. Сторони визнають, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, можливе настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини, неможливість повного виліковування тварини.

5.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також оплатити послуги з утилізації трупів тварин відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.

5.3. Сторони домовились що Замовник зобов’язаний забрати труп тварини або оплатити послуги з утилізації протягом однієї доби з моменту отримання від Виконавця повідомлення про загибель тварини. В іншому випадку Виконавець має право провести утилізацію самостійно, за рахунок Замовника. При цьому Виконавець має право стягнути з Замовника вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10 % від вартості таких робіт.

5.4. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Виконавця, Виконавець несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Замовником, а також ринкової вартості відповідної тварини у м. Києві, з урахуванням породи, віку, статі тварини.

5.5. Сторони домовились, що вина Виконавця у загибелі тварини наявна лише за наступних обставин:

5.5.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до загибелі тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи;

5.6. У випадку неможливості повного виліковування тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний протягом трьох діб з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також забрати тварину або надати Виконавцеві письмову заяву про відмову від тварини відповідно до п. 7.1. цього Договору.

5.7. Сторони домовились, що вина Виконавця у неможливості повного виліковування тварини наявна лише за наступних обставин:

5.7.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до неможливості повного виліковування тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи.

Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 5. Договору ______________/________________________/

Розділ 6. Повернення тварини Замовникові

6.1. Після надання послуг за цим Договором Сторони роблять відповідний запис у реєстраційному листі, який з моменту підписання обома Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.

6.2. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина повністю вилікувана та Замовник не відмовився від тварини або настала неможливість повного виліковування тварини та Замовник не відмовився від тварини, під час підписання реєстраційного листа Виконавець передає Замовникові тварину, про що робиться відповідна відмітка у реєстраційному листі.

Розділ 7. Відмова від тварини

7.1. У тому випадку, якщо Замовник не бажає приймати тварину, він зобов’язаний надати Виконавцеві письмову заяву про відмову від тварини за формою, наданою Виконавцем. Письмова заява повинна бути підписана Замовником особисто у присутності представника Виконавця.

7.2. У тому випадку, якщо Замовник не надасть письмову заяву про відмову від тварини та не забере тварину протягом трьох календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Виконавця, вважається, що Замовник відмовився від тварини. Повідомлення Виконавця надсилається Замовникові на адресу, зазначену у цьому Договорі. Якщо повідомлення повертається у зв’язку з неможливістю вручення, передбачений цим пунктом строк починає відраховуватись з моменту повернення поштового повідомлення.

7.3. У випадку надання Замовником письмової заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п.7.2. цього Договору, Виконавець має право розпорядитися твариною на власний розсуд, а саме: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, умертвити тварину.

7.4. У випадку відмови від тварини, Замовник не має права пред’являти претензії до Виконавця або осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь-які компенсації, крім передбаченої п. 7.5. цього Договору.

7.5. У тому випадку, якщо після відмови Замовника від тварини така тварина була реалізована Виконавцем за плату, така плата вноситься Виконавцем на депозит нотаріальної контори на ім’я Замовника за вирахуванням сум, які Виконавець відраховує на свою користь від такої плати: оплати за утримання тварини, оплати наданих Виконавцем послуг, витрати, пов’язані з реалізацією тварини, інші витрати понесені Виконавцем.

7.6. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 7.2. цього Договору, Замовник звернеться до Виконавця з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена Виконавцем, Виконавець має право але не зобов’язаний повернути тварину Замовникові після повної сплати останнім вартості наданих ветеринарних послуг, утримання тварини та інших витрат.

7.7. Якщо Замовник відмовився від тварини і не оплатив вартість наданих послуг та утримання тварини, а коштів від реалізації тварини виявилося недостатньо, або тварина було відчужена безоплатно, Виконавець має право звернутися до відповідного суду з позовом до Замовника про стягнення заборгованості.

Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 7. Договору ________________________/__________________________/

Розділ 8. Відповідальність сторін за порушення договору

8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. За прострочення строків оплати за цим Договором Замовник несе відповідальність у вигляді пені, яку він зобов’язаний сплатити Виконавцеві у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

8.3. Сплата пені не звільняє Замовника від обов’язку у повному обсязі оплатити Виконавцеві оплату за надані послуги, за утримання тварини, а також відшкодувати збитки, завдані Виконавцеві з вини Замовника.

8.4. У випадку невиконання Замовником п. 3.1.2. цього Договору, у тому числі не проведення щеплень тварини проти сказу, Замовник несе повну відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена у зв’язку з цим Виконавцеві або третім особам.

Розділ 9. Відеозапис

9.1. Замовник відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України надає згоду на проведення фото та відео зйомки Замовника та його тварини у приміщенні ветеринарної клініки Виконавця, яке знаходиться за адресою:

м. Київ, вул.____________________________________________________ за допомогою розташованих у приміщенні відеокамер.

9.2. Відеозаписи будуть використовуватись виключно для: вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути між Замовником та Виконавцем, для службових розслідувань Виконавця та у службових цілях Виконавця.

9.3. Відеозаписи можуть зберігатися у Виконавця протягом строку, визначеного Виконавцем.

9.4. Відеозаписи можуть використовуватись як доказ, у тому числі у правоохоронних органах та суді.

Розділ 10. Застереження щодо застосування медичних препаратів

10.1. Перелік необхідних медичних препаратів, які Виконавець застосовуватиме при наданні послуг за цим Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця.

10.2. Замовник надає згоду на використання Виконавцем будь-яких медичних препаратів (ст. 67 Р.Х ЗУ «Про ветеринарну медицину»), незалежно від того, чи вважається застосування таких препаратів звичайним та загальновизнаним у ветеринарній практиці.

10.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити кількість та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, які мають бути застосовані.

Розділ 11. Гарантії та запевнення

11.1. Замовник підтверджує, що:

11.1.1. Замовник є власником тварини або належним чином уповноважений особою, яка є власником тварини, на укладання цього Договору.

11.1.2. Замовник несе повну відповідальність перед третьою особою, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не є власником тварини або не є належним чином уповноваженим особою, яка є власником тварини та зобов’язаний самостійно врегулювати з такими особами всі спірні питання або відшкодувати завдані збитки. Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги за цим Договором.

Додатково підтверджую свою згоду з умовами п. 11.1.2 Договору ______________/__________________/

11.1.3. Він не визнаний недієздатним чи обмежено дієздатним.

11.1.4. Укладання договору відповідає його інтересам.

11.1.5. Волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає його внутрішній волі.

11.1.6. Договір не укладається під впливом тяжкої для Замовника обставини.

11.1.7. Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

11.2. Виконавець підтверджує, що:

11.2.1. Він належним чином зареєстрований, має право та повноваження укладати цей договір, отримав ліцензію на здійснення діяльності, передбаченої цим договором, термін дії якої не закінчився.

11.3. Сторони підтверджують, що:

11.3.1. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.

11.3.2. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

11.3.3. У тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються надання ветеринарних послуг.

Розділ 12. Право, що застосовується. Вирішення спорів

12.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів.

12.2. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та випливає з цього Договору неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони передають вирішення такого спору до суду відповідно до процедури вирішення спорів, встановленою чинним законодавством України.

12.3. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов’язань за цим Договором, як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.

Розділ 13. Дія договору

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та діє до “___”____________року.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

Розділ 14. Прикінцеві положення

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.

14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

14.4. Замовник, укладаючи та підписуючи даний Договір тим самим посвідчує та надає свою згоду Виконавцеві на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, знищення) своїх персональних даних (в тому числі, але не обмежуючись: ПІБ, місце проживання, паспортні дані, номер облікової картки платника податків, інша інформація, що відповідно до чинного законодавства відноситься до персональних даних), що були надані (стали відомі) Виконавцеві, під час укладання та виконання даного Договору, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана зобов’язаннями Виконавця за даним Договором.

14.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін.

14.6. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Замовник: Виконавець:

Прізвище, ім’я, по-батькові повністю

_______________________________________________ ____________________________________________

Адреса:_________________________________________ ____________________________________________

Паспорт:________________________________________ ____________________________________________

Контактний телефон:_____________________________ ____________________________________________

Дата_________________ Підпис ___________________ Дата_________________ Підпис ________________
Аватар пользователя
Administrator
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 08:26

Вернуться в - Обратная связь

cron